De zjuuste Toeën geslage

2018-2019

Det woore 6 super ruîg optochte! 3e inne Wieërter optocht, de Bronze Rog! 1e in Nei-jwieërt inne categorie A6. 1e én eindelijk de wisselbeker um te hoajje in oeës dörpke Blackpantalonië, met als kers oppe taart Preens Bart d’n 1e van V.V. de Spoeëkejaegers. Waat ’n geweldjige aafsloeëting op deensdig, allemoal aanne ranja beej Boeëne thoeës. De confetti ésse nog op aan ’t vaege!

Uutslaag

Rogstaekersoptocht
Groeëte waages: 3e prieës! (187 punte)
Pinmaekersoptocht
Elders mee gelopen: 1e prieës!
Spoeëkejaegersoptocht
Groëete waages: 1e prieës en de wisselbeker!

Foto's