Sjoerd Haex Veurzitter   Un verhoal schrieëve oeëver de veurzitter. Dao mojjea neteurlik vörzichtig mej zeen. Ofjeh, dae kin ôs d'r toch neet zoemér uut goeze zónger det...